Завхан аймгийн Улиастай сумын ИТХ

Завхан аймгийн Улиастай сумын ИТХ

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-28 ИТХ-ын ээлжит бус VII хуралдааны 20 дугаар тогтоол
2 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-28 ИТХ-ын ээлжит бус VII хуралдааны 19 дүгээр тогтоол
3 Амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-28 ИТХ-ын ээлжит бус VII хуралдааны 18 дугаар тогтоол
4 Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хүүгийн орлогыг зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-28 ИТХ-ын ээлжит бус VII хуралдааны 17 дугаар тогтоол
5 Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-28 ИТХ-ын ээлжит бус VII хуралдааны 16 дугаар тогтоол
6 Албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 13 дугаар тогтоол 2022
7 ИТХ-ын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгож, батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 03 дугаар тогтоол 2022 он
8 Бодлогын хороодын бүрэлдэхүүн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хурлдааны 05 дугаар тогтоол 2022
9 Төлөөлөгчийн энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудасны загвар, тэдгээрийг хэрэглэх журам
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 06 дугаар тогтоол 2022
10 Нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагад төлөөлөгч сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 07дугаар тогтоол 2022
11 Улиастай сумын ИТХ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 09 дүгээр тогтоол 2022
12 Хоршоо хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох салбар, чиглэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 10 дугаар тогтоол 2022
13 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийг сонгон шалгаруулах хороог байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 11дүгээр тогтоол 2022
14 Нэг төсөлд ологох зээлийн дээд хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 12 дугаар тогтоол 2022
15 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 14дүгээр тогтоол
16 Улиастай сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 02дугаар тогтоол
17 ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 38-51-р тогтоол
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 38-51
18 Улиастай сумын 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтэд дүгнэлт өгч, 2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-19 ИТХ-ын V хуралдааны 13 дугаар тогтоол
19 Ажлын тайланд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-19 ИТХ-ын V хуралдааны 08 дугаар тогтоол
20 Дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-19 ИТХ-ын V хуралдааны 9дүгээр тогтоол
21 Жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-19 ИТХ-ын Vхуралдааны 10 дугаар тогтоол
22 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-19 ИТХ-ын V хуралдааны 11дүгээр тогтоол
23 Улиастай сумын 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-19 ИТХ-ын V хуралдааны 12 дугаар тогтоол
24 Хөрөнгө худалдан авах санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-03 37
25 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-03 36
26 Шинээр баригдсан орон сууцанд хаягжилт олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-03 35
27 Хот тохижилт үйлчилгээний албыг өөрчлөн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-03 34
28 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-03 33
29 Хөрөнгө худалдан авах санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-26 35
30 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-26 31
31 Татварын давсан орлогын хуваарилалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-23 29
32 ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажил, арга хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-23 28
33 УЛИАСТАЙ СУМЫН ИТХ-ЫН 4ДҮГЭЭР ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-09 05-08
34 Зарим багийн оноосон нэрийг өөрчлөн, багуудын нэршил, дугаарыг батлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-06 27
35 Гудамж, хэсгийн нэршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-06 26
36 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-06 25
37 Хуралдааны тов зарлаж, хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-24 24
38 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-29 22
39 Үндсэн хөрөнгө актлаж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-29 23
40 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 21
41 Төсөл сонгон шалгаруулах тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-15 20
42 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-15 19
43 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-28 18
44 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-29 17
45 Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-29 16
46 Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл сонгон шалгаруулах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-29 15
47 Ухуулах хуудас, зурагт самбар, дэлгэц байрлуулах байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-30 13
48 Амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-30 14
49 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-30 12
50 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-11 10
51 “Эхийн алдар” одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-11 09
52 Т Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-11 11
53 Сонгуулийн хэсэг, хэсгийн төвийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-19 06
54 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-19 07
55 ЗАВХАН АЙМГИЙН УЛИАСТАЙ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН 3 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-14 01-04
56 “Аймгийн тэргүүний тариаланч”-д уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-12 05
57 Үл хөдлөх хөрөнгөд нэр, дугаар бүхий хаяг олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 02
58 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 04
59 Шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээний захиалга батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 03
60 “Улсын аварга тариаланч”-д уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 01
61 Улиастай сумын ИТХ-ын II хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-19 01-05
62 ИТХ-ын Анхдугаар хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-25 01-07

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 759
349 / 46%
138 / 18%
147 / 19%
55 / 7%
70 / 9%