Завхан аймгийн Улиастай сумын ИТХ

Завхан аймгийн Улиастай сумын ИТХ

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-03-23 06
2 Сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-23 01
3 Зурагт самбарын байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-23 02
4 ИТХ-ын Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгож батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-23 03
5 Тогтоол, журам хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-23 04
6 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-23 07
7 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-23 08
8 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-23 09
9 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2024-02-23 05
10 ОНХС, ОНТ-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 22
11 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 23
12 Үл хөдлөх хөрөнгөд нэр, дугаар бүхий хаяг олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 27
13 Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хүүгийн орлогыг зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 28
14 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 29
15 Төсөл сонгон шалгаруулах тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 30
16 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 31
17 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 32
18 "Улсын аварга малчин өрх"-өөр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 33
19 "Улсын аварга тариаланч"-аар шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 34
20 "Аймгийн аварга малчин"-аар шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 35
21 "Аймгийн тэргүүний тариаланч"-аар шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 36
22 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 37
23 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 38
24 Улиастай сумд 2024 онд ОНХС, ОНТ, Малын тоо толгойн албан татварын орлогоор санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 39
25 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн 2024 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 40
26 Улиастай сумын 2024 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 41
27 Тогтоолын хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 24
28 Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 25
29 Улиастай сумын 2023 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтэд дүгнэлт өгөх
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-20 26
30 ОНХС, МТТАТ-аар хийгдэх зарим арга хэмжээний зориулалт өөрчлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-09-28 19
31 Төсөл сонгон шалгаруулах төв зарлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-09-28 20
32 Үл хөдлөх хөрөнгөд нэр дугаар бүхий хаяг олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-09-28 21
33 Улиастай сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 11
34 Үндсэ хөрөнгө акталж, данснаас хасах санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 18
35 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах санал дэмжих тухай /ИТХ/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 17
36 Суурин газрын суурьшлын бүсийн тэг гортигийг шинэчлэн тогтоох, газрын нэгдмэл сангийн ангилалд шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 12
37 ОНХС-ийн нэмэлт санхүүжилтээр хийгдэх ажил,арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 13
38 Улиастай сумын 2023 оны төсөв тодотгон батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 14
39 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 15
40 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-07-05 16
41 Үл хөдлөх хөрөнгөд нэр дугаар бүхий хаяг олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-27 2023 №01
42 Сумын ИТХ-ын хуралдааны дэгд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-27 2023 №02
43 ХХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийг сонгон шалгаруулах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-27 2023 №03
44 ХХС-ийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавих орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-27 2023 №04
45 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн 2022 оны хүүгийн орлогыг зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-27 2023 №05
46 Амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-27 2023 №06
47 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-27 2023 №08
48 ИТХ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-27 2023 №09
49 ИТХ-ын Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг улируулан сонгож батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-27 2023 №10
50 Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №36
51 Улиастай сумд 2023 онд ОНХС, ОНТ, Малын тоо толгойн албан татварын орлогоор санхүүжүүлэх ажлын жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №37
52 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №38
53 Улиастай сумын 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №39
54 Үл хөдлөх хөрөнгөд нэр дугаар бүхий хаяг олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №41
55 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №42
56 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №43
57 "Улсын аварга тариаланч"-аар шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №45
58 "Улсын аварга малчин өрх"-өөр шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №46
59 Үндсэн хөрөнгө акталж, дансанаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай/ ЖЦС/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №47
60 Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах баг, усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №44
61 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №33
62 ИТХ-ын тогтоолын хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №34
63 Дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-23 №35
64 ИТХ-ын 9-р хуралдааны тогтоол Орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажил, арга хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 №23
65 Улиастай сумын 2022 оны төсөв тодотгон батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 №24
66 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 №25
67 Үндсэн хөрөнгө актлаж, данснаас хасах санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 №26
68 Үндсэн хөрөнгө актлаж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 №27
69 Үндсэн хөрөнгө актлаж, данснаас хасах санал дэмжих тухай / 3-р цэцэрлэг/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 №28
70 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах көвшөөрөл олгох тухай/ 3-р цэцэрлэг/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 №29
71 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай / 3-р сургууль/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 №30
72 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах санал дэмжих тухай /6-р цэцэрлэг/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 №31
73 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай / 6-р цэцэрлэг/
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-09 №32
74 ИТХ-ын ээлжит VIII хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-20 №21, №22
75 Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-28 ИТХ-ын ээлжит бус VII хуралдааны 16 дугаар тогтоол
76 Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хүүгийн орлогыг зарцуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-28 ИТХ-ын ээлжит бус VII хуралдааны 17 дугаар тогтоол
77 Амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-28 ИТХ-ын ээлжит бус VII хуралдааны 18 дугаар тогтоол
78 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-28 ИТХ-ын ээлжит бус VII хуралдааны 19 дүгээр тогтоол
79 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-28 ИТХ-ын ээлжит бус VII хуралдааны 20 дугаар тогтоол
80 Улиастай сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 02дугаар тогтоол
81 ИТХ-ын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгож, батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 03 дугаар тогтоол 2022 он
82 Бодлогын хороодын бүрэлдэхүүн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хурлдааны 05 дугаар тогтоол 2022
83 Төлөөлөгчийн энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудасны загвар, тэдгээрийг хэрэглэх журам
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 06 дугаар тогтоол 2022
84 Нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагад төлөөлөгч сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 07дугаар тогтоол 2022
85 Улиастай сумын ИТХ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 09 дүгээр тогтоол 2022
86 Хоршоо хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох салбар, чиглэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 10 дугаар тогтоол 2022
87 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийг сонгон шалгаруулах хороог байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 11дүгээр тогтоол 2022
88 Нэг төсөлд ологох зээлийн дээд хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 12 дугаар тогтоол 2022
89 Албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 13 дугаар тогтоол 2022
90 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-24 ИТХ-ын VI хуралдааны 14дүгээр тогтоол
91 ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 38-51-р тогтоол
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 38-51
92 Ажлын тайланд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-19 ИТХ-ын V хуралдааны 08 дугаар тогтоол
93 Дүгнэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-19 ИТХ-ын V хуралдааны 9дүгээр тогтоол
94 Жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-19 ИТХ-ын Vхуралдааны 10 дугаар тогтоол
95 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-19 ИТХ-ын V хуралдааны 11дүгээр тогтоол
96 Улиастай сумын 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-19 ИТХ-ын V хуралдааны 12 дугаар тогтоол
97 Улиастай сумын 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтэд дүгнэлт өгч, 2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-19 ИТХ-ын V хуралдааны 13 дугаар тогтоол
98 Хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-03 36
99 Хөрөнгө худалдан авах санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-03 37
100 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-03 33
101 Хот тохижилт үйлчилгээний албыг өөрчлөн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-03 34
102 Шинээр баригдсан орон сууцанд хаягжилт олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-03 35
103 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-26 31
104 Хөрөнгө худалдан авах санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-26 35
105 ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажил, арга хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-23 28
106 Татварын давсан орлогын хуваарилалтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-23 29
107 УЛИАСТАЙ СУМЫН ИТХ-ЫН 4ДҮГЭЭР ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-09 05-08
108 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-06 25
109 Гудамж, хэсгийн нэршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-06 26
110 Зарим багийн оноосон нэрийг өөрчлөн, багуудын нэршил, дугаарыг батлуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-08-06 27
111 Хуралдааны тов зарлаж, хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-24 24
112 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-29 22
113 Үндсэн хөрөнгө актлаж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-29 23
114 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-21 21
115 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-15 19
116 Төсөл сонгон шалгаруулах тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-06-15 20
117 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-28 18
118 Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл сонгон шалгаруулах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-29 15
119 Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-29 16
120 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-29 17
121 Ухуулах хуудас, зурагт самбар, дэлгэц байрлуулах байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-30 13
122 Амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-30 14
123 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-30 12
124 “Эхийн алдар” одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-11 09
125 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-11 10
126 Т Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-11 11
127 Сонгуулийн хэсэг, хэсгийн төвийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-19 06
128 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-19 07
129 ЗАВХАН АЙМГИЙН УЛИАСТАЙ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН 3 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-14 01-04
130 “Аймгийн тэргүүний тариаланч”-д уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-12 05
131 “Улсын аварга тариаланч”-д уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 01
132 Шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээний захиалга батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 03
133 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 04
134 Үл хөдлөх хөрөнгөд нэр, дугаар бүхий хаяг олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 02
135 Улиастай сумын ИТХ-ын II хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-19 01-05
136 ИТХ-ын Анхдугаар хуралдааны тогтоолууд
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-25 01-07

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 1319
513 / 39%
419 / 32%
188 / 14%
199 / 15%